PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ 2019-02-05T11:51:27+00:00

ESG Rating és un sistema d’avaluació de la relació de l’empresa amb el seu entorn social, mediambiental i el seu model de gestió, que qualifica el Valor Afegit de les empreses.

Valora la relació de les empreses amb el seu entorn de forma objectiva, contrastable, quantificable i comparable.

Inspirat en els mecanismes utilitzats per les agències de rating, aquesta eina permet una anàlisi profunda d’una gran quantitat d’informació. A més a més, aquesta es lliura en un format complet i compacte, a diferència de les llargues memòries de comunicació corporativa que s’utilitzen actualment.

L’ESG Rating es fonamenta en una base analítica, aportant la informació estratègica necessària per a l’assoliment dels objectius de l’empresa.

L’ESG Rating com a eina de qualificació sorgeix del model ESG. Els termes Environmental, Social and Governance (ESG) es refereixen als tres factors centrals en el mesurament de la sostenibilitat i l’impacte ètic d’una inversió en una empresa o negoci.

L’ESG és una proposta per analitzar la relació de l’empresa amb el seu entorn, tal i com recullen els informes de la United Nations Principles of Responsible Investment (https://www.unpri.org/), i es construeix a partir de la definició de United Nations Environmental Programme (http://www.unep.org): “Com a indicador de la qualitat de la gestió, en la mesura que reflecteix la capacitat de la empresa per respondre a les tendències a llarg termini i mantenir l’avantatge competitiu”.

L’ESG és un concepte creat des de la perspectiva de l’empresa. No s’entén com l’obligació que té aquesta cap a la societat. No és un concepte de base filantròpica sinó que aspira a ser una eina d’anàlisi amb la qual les empreses puguin obtenir més benefici, al tractar de forma encertada el seu entorn i fer projeccions estratègiques a mitjà i llarg termini.

L’ESG pretén guiar l’empresa cap a accions de negoci que siguin beneficioses per a la societat sense que, per això, hagin de renunciar a maximitzar el seu benefici.

L’ESG es basa en els tres pilars de Medi Ambient, Social i Gestió empresarial.

A diferència de la RSC, els criteris de l’ESG no busquen en cap cas que l’empresa desenvolupi una vocació de beneficència o de caritat.

Encara que moltes grans empreses han creat fundacions que es nodreixen de les donacions i que desenvolupen tasques d’enorme importància per a la societat, això no s’ha de confondre amb l’ESG. Aquestes empreses que desenvolupen tasques de tall filantròpic no es veuen obligades a seguir criteris de responsabilitat social per aconseguir l’obtenció de guanys, sinó que, solament, tenen la posibilitat de destinar part d’aquests guanys a finalitats de caire benèfic.

L’ESG pretén incloure dins dels processos de presa de decisions de les empreses una sèrie de criteris que en l’actualitat tenen escassa consideració. L’ESG dóna la capacitat a les empreses de poder analitzar com les implicacions estratègiques que sorgeixen a l’hora de relacionar-se amb el seu entorn poden influenciar en la consecució de els resultats econòmics perseguits. Per tant, els processos de presa de decisions per part dels directius no es veuran vulnerats, sinó, més bé, complementats, seguint éssent la millora dels resultats econòmics l’objectiu final de l’empresa.

És a dir, l’ESG no està desvinculat del negoci de l’empresa, sinó que es tracta d’un model que facilita que aquesta pugui desenvolupar una relació beneficiosa amb el seu entorn, en termes de rendibilitat i competitivitat.

El model de qualificació ESG Rating és un model de rating desenvolupat per la Universitat de Barcelona per valorar la relació de les empreses amb el seu entorn de forma objectiva, contrastable, quantificable i comparable.

Inspirat en els ràtings usats per les agències de qualificació de risc, el model ESG Rating ofereix una escala de qualificació alfabètica que permet resumir una gran quantitat d’informació i que es basa en la valoració d’indicadors de responsabilitat social. La qualificació s’assenta en els pilars de medi ambient, Social i Gestió (en anglès Environmental, Social and Governance).

Es construeix després de la recopilació de dades de manera sistemàtica i objectiva. La informació de les variables analitzades prové, majoritàriament, de fonts públiques i contrastables.

El model de qualificació ESG Rating permet:

 1. Analitzar l’ESG de l’empresa
 2. Conèixer l’evolució en el temps de l’ESG de l’empresa
 3. Contrastar la informació utilitzada
 4. Comparar els resultats entre diferents empreses

El model ESG Rating es fonamenta en els 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) emesos per les Nacions Unides.

El model ESG Rating es fonamenta en 30 variables sobre diferents aspectes del camp ambiental, social i de gestió empresarial. Cadascuna d’aquestes variables es processa per una fórmula a partir de la qual s’obté una qualificació A, B, C o D, on A és la més alta i D la més baixa.

A totes les variables se’ls atorga la mateixa importància.

La qualificació individual de cada variable del model ESG permet la comparació entre diferents períodes (abasta 12 mesos d’activitat empresarial) i entre diferents empreses. La qualificació de les diferents variables permet obtenir un rating global del comportament de l’empresa respecte el seu entorn.

Aquesta versió inicial del model no fa distincions sectorials ni per grandària de l’empresa. L’anàlisi es centra en 30 variables, 10 per a cada un dels tres pilars: 1) Environmental, 2) Social and 3) Governance.

Els criteris que s’han aplicat per a la selecció de les 30 variables són:

 1. Representativitat
 2. Simplicitat
 3. Fiabilitat
 4. Quantificabilitat

ESG Rating és una valoració en forma de rating que ajuda a les empreses a:

 • Millorar la gestió empresarial amb enfocament social
 • Demostrar la seva reputació social
 • Vendre a certes empreses
 • Comunicar de forma simple la seva responsabilitat social
 • Valorar altres empreses col·laboradores
 • Accedir a mercats financers ISR
 • Elaborar l’Estat de la Informació No Financera

És un servei aplicable a mitjanes i grans empreses que presenta una “fotografía” en lloc d’un document extens. És senzill, ràpid, objectiu i complementari a altres serveis de RSC.

Els principals avantatges que ofereix el model de qualificació ESG Rating són.

 • És un model objectiu
 • Accessible a grans i mitjanes empreses
 • Ultrapassa les actuacions de caire moral
 • Ofereix un ràting alfabètic en lloc d’inacabables informes
 • És ràpid de realitzar
 • Ofereix resultats comparables any a any
 • Ofereix resultats comparables amb altres empreses

L’ESG Rating és nodreix de dades contrastables. El procés d’anàlisi és objectiu, els seus càlculs són quantificables, i els seus resultats són comparables.

El resultat obtingut té una forma semblant a la qual fan servir les Companyies de rating per a resumir l’anàlisi de RISC i solvència. Un informe de Valoració i de Propostes de Millora l’acompanya.

La informació és recull a partir de dades de les següents àrees: social, mediambiental i de gestió. Aquesta és recollida per a, a continuació, verificar-la i contrastar-la amb fonts externes de l’empresa (Impostos, Informes d’Administracions Públiques, Sindicats, etc.).

Les àrees de l’empresa que es veuran especialment implicades en el procés seran les de Comptabilitat, RRHH, Compres i Gerència.

Un cop recopilada i tractada tota la informació, serà la Universitat de Barcelona, ​​que mitjançant una eina informàtica l’analitzarà segons les 30 variables ja esmentades.

Cada un dels tres pilars de l’ESG Rating (social, mediambiental i de gestió) s’analitza a partir de 10 variables, seleccionades segons a els Criteris de representativitat, simplicitat, fiabilitat i quantificabilitat.

Cada variable serà parametritzada a través d’una fórmula de manera que se li podrà assignar un rating alfabètic. Totes les variables tindran la mateixa ponderació.

Els ràtings individuals de cada variable permetran comparar l’evolució d’aquestes variables de la mateixa empresa durant diferents exercicis i períodes.

A partir de la qualificació de cada variable, es procedirà al càlcul del rating global de l’empresa. La qualificació serà alfabètica on l’A serà la Qualificació més alta i la D la més baixa.

Les variables a valorar per el càlcul de l’ESG ràting i l’elaboració de l’informe són les següents:

 1. Medi ambient
 2. Nivell de reciclatge
 3. Generació de residus tòxics
 4. Nivell de contaminació ambiental
 5. Consum d’aigua
 6. Impacte sobre els ecosistemes
 7. Risc a provocar catàstrofes mediambientals
 8. Nivell d’eficiència energètica
 9. Dependència dels combustibles fòssils
 10. Suport a les energies renovables
 11. Desenvolupament de programes de reducció de consum energètic social

Social

 1. Contractació de persones amb problemes d’inclusió social
 2. Paritat de gènere en la plantilla
 3. Contractació de residents a llocs de responsabilitat
 4. Ús de mà d’obra infantil
 5. Centres productius en països mancats de drets laborals
 6. Reclamacions d’associacions de consumidors
 7. Nivell de compres a empreses segons ESG Rating
 8. Nivell de vendes a empreses segons la seva ESG Rating
 9. Suport a la investigació mèdica i als programes d’educació
 10. Suport a activitats culturals

Gestió

 1. Nivell de vagues
 2. Diferència entre els salaris i el mínim fixat per conveni
 3. Baixes per accident laboral
 4. Nivell de prestació per maternitat i paternitat
 5. Relació amb paradisos fiscals i inversions offshore
 6. Relació amb països que no garanteixen els drets humans
 7. Contenciosos amb l’Administració Tributària
 8. Condemnes fermes
 9. Depuració de responsabilitats en cas de condemna
 10. Gestió de la protecció de dades

Un cop es disposi de la informació necessària, la Universitat de Barcelona calcularà el Rating i emetrà el seu certificat acreditatiu.

Invenies, en el marc d’una reunió de l’equip del projecte, farà entrega d’aquest certificat i l’acompanyarà d’un informe valoratiu i de propostes