Innovació i Excel·lència de la mà del model ESG

La Responsabilitat Social està íntimament lligada al desenvolupament del concepte d’innovació. Entenem la innovació en el marc del triangle dels tres pilars de la sostenibilitat de les organitzacions, social, mediambiental i econòmic. Plantejament que és coherent amb el model ESG (Environment, Social and Governance) que en els últims anys està reorientant amb força el concepte de Responsabilitat Social Corporativa.

L’ESG Rating com a eina resultant del model ESG és una Innovació Social com l’entén la “Guide to Social Innovation EU” estableix que la Innovació Social pot ser definida com el desenvolupament i implementació de noves idees (productes, serveis i models) per satisfer necessitats socials i crear noves relacions socials o col·laboracions.

La innovació que suposa la ESG Rating s’integra perfectament en el model d’excel·lència de les organitzacions EFQM.

El ESG Rating com a eina de posicionament estratègic per una banda i la Mesura de l’Impacte Social incorporen i integren en el Model d’Excel·lència EFQM. Aquest fet ens porta a ampliar i concretar l’abast de la seva aplicació pel que fa al plantejament de Polítiques Socials (Criteri 2: Política i Estratègia), el seu desplegament en els Processos adequats (Criteri 5: Processos) i Mesura d’Impacte / Outcomes (Criteri 8 : Resultats per la Societat), ja siguin mesures Indirectes (Indicadors “B” dels processos, Drivers) o mesures Directes o d’Impacte (Indicadors “A”).

L’esquema, de més a baix, permet relacionar i assignar inequívocament cada un dels conceptes esmentats anteriorment en la seva àrea de gestió corresponent i la seva relació amb el Model EFQM, identificant, distingint i situant alhora mesures de Posicionament Estratègic com és el ESG Rating i de mesures d’Impacte com el SROI.

Més enllà encara, cal tenir en compte que els conceptes de Sostenibilitat i Responsabilitat fan referència a considerar aquest esquema de gestió per a tots i cada un dels Stakeholders.

2019-02-01T15:01:03+00:00 28 juny, 2018|esg-rating, Sense categoria|